راهــــــــــی

نگاه کن و راهی شو...

راهــــــــــی

نگاه کن و راهی شو...

بایگانی

آخرین مطالب

اگر نگاهت به افق باشد راهی خواهی شد، در راهی که نشانه هایش را نشانت داده اند...